|  >

Nastavení Xfce v Zenwalku Zenwalk desktop Snímkovač Shutter
Snímkovač Shutter

Snímkovač Shutter