přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Ján Matejka: Internet jako objekt práva

Ján Matejka: Internet jako objekt práva

ijop_thumbnail.gif

Český knižní svět obohatilo dílo, které je svým způsobem průkopnické, protože se v něm autor snaží o komplexní uchopení internetu z právního pohledu. Co na čtenáře v této knize čeká a jak se naplňují představy, které o takové publikaci můžeme mít?


Edice CZ.NIC

Knihu vydalo sdružení CZ.NIC, známé především jako správce české národní domény, ale spjaté i s řadou softwarových projektů a v neposlední řadě též s vydáváním knih v Edici CZ.NIC. Tyto knihy jsou specifické tím, že vycházejí nejen v tištěné podobě, ale i elektronicky (ve formátu PDF, někdy i dalších formátech). Elektronická verze bývá k dispozici zdarma a někdy i pod svobodnou licencí. Za tištěnou verzi se pochopitelně platí, zákazníci připojení přes IPv6 mají ale slevu.

Uvedené platí i pro knihu Internet jako objekt práva, která je konkrétně šířena pod licencí CC-BY-SA 3.0 a je prvním dílem vydaným CZ.NIC, které se technické problematice věnuje jen okrajově. Samozřejmě to tak úplně bez techniky není, protože internet je v první řadě technickým fenoménem.

Co nás v knize čeká

Již po přečtení, či dokonce prolistování prvních stránek je zjevné, že kniha není primárně určena běžným čtenářům. Lze tak soudit již podle výskytu právnických termínů a frází původem z latiny (sui generis, per se, alea iacta est...). Ovšem tím hlavním důvodem je hutnost textu, zabíhání do podrobností a časté využívání „samozřejmých“ předpokladů, které laickým čtenářům nemusí být známy.

Co se týká obsahu, kniha se věnuje především problematice ochrany osobních údajů, a soukromí vůbec, jak už ostatně napovídá její podtitul: Hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Ostatní oblasti práva jsou řešeny jen okrajově. Kniha je rozdělena do sedmi kapitol. Drtivá část obsahu je však soustředěna do čtvrté kapitoly, kde autor rozebírá postupně různé oblasti právní regulace, a to obvykle ještě s dalším členěním.

Obsah kapitol

1. Úvodní úvahy: Internet a právo v (ne)klidu

Základní úvahy o tom, jak internet měnil a mění právo, paralela s rozvojem automobilismu (a co to udělalo s právem používaným pro koňskou dopravu), jaké byly postoje atd.

2. Axiologie soukromí a jeho ochrany v prostředí informační společnosti

Autor se věnuje tomu, co je to vůbec „soukromí“ a v jakém vztahu je k právu na informace, jak se postoj k těmto hodnotám mění, s jakými problémy se střetáváme.

3. Některá metodologická východiska a kolize autonomie vůle s právem na soukromí

Má mít člověk právo svobodně se svého soukromí vzdát? Jak řešit kolize soukromí s jinými hodnotami? Na tyto a další otázky se autor pokouší dát odpověď (v obecné rovině, ne konkrétní).

4. Právní regulace ochrany soukromí, její limity a možnosti

Již zmíněná „hlavní“ kapitola celé knihy (má 100 stránek z celkových 260). Začíná rozborem přístupu k ochraně soukromí (obecně, a hlavně v EU), pak následují jednotlivé oblasti práva (správní právo, elektronické komunikace, občanské právo, pracovní právo). Zvláště podrobně je rozpracována oblast správního práva, zejména ve vztahu k problematice zpracování osobních údajů – tedy co všechno může nebo nemůže být osobním údajem, co je či není oprávněným zpracováním atd. Své místo zde má i „právo být zapomenut“.

5. Mezinárodní spolupráce jako conditio sine qua non efektivity práva

Protože je internet globální sítí, musí se právo řešit bez ohledu na hranice. Autor se věnuje tomu, jak přistupovat k určení práva k aplikaci, soudní pravomoci atd., zejména ve vztahu k ochraně osobních údajů a kolizním zájmům.

6. Exempla trahunt aneb K některým úkolům rozhodovací praxe

Ukázky některých situací řešených americkými soudy a úvahy o jejich správnosti. Podle autora by měli mít soudci větší povědomí o problematice, které se při rozhodovací činnosti věnují.

7. Závěr a další spekulace

Závěr knihy je zde ve třech jazycích – kromě češtiny ještě anglicky a německy. Jsou v něm jednak shrnuty jednotlivé kapitoly, především (z hlediska významu) zde ale autor shrnuje, k čemu došel z hlediska potvrzení hypotézy, zda zásahy technologických změn do práva jsou tak významné, že narušují podstatu fungování tradičních právních postulátů. Podle něj na tyto změny právo sice reaguje, ale v mnoha směrech nahodile a z mezinárodního hlediska nekoordinovaně.

Shrnutí

Jak se naplno ukázalo v závěrečné kapitole, kniha je v zásadě pojata jako vědecká práce v oblasti práva a to vymezuje i její použitelnost pro jiné účely. Stručně řečeno, běžným čtenářům toho asi příliš neřekne, a pravděpodobně ani nebudou mít sílu ji celou přečíst.

Její cílovou skupinou jsou jednoznačně právníci, a to jak z praxe (soudci, advokáti, státní zástupci apod.), tak hlavně právní teoretici, pedagogičtí pracovníci a ti, kdo se podílejí na přípravě legislativy. Této skupině může posloužit jako dobrý „odrazový můstek“ pro další práci s problematikou internetového práva.

Nahoru

Přidat téma diskuse

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


  • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
  • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »