přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, GanttProject: Software pro řízení projektů

GanttProject: Software pro řízení projektů

gantt.png

GanttProject je svobodný program pro řízení projektů. Jeho tvůrci si kladou za cíl vyjít vstříc těm, kdo nechtějí platit velké částky za proprietární programy tohoto druhu nebo prostě mají rádi svobodný software. Podívejme se, jak se mimo jiné funguje spolupráce s Microsoft Office Project.


Co je GanttProject?

Každý byť jen trochu větší projekt vyžaduje dobré řízení. Ať už jde o vývoj softwaru, rozjezd výroby stolů nebo stavbu jaderné elektrárny, všude projektoví manažeři ocení pomůcky, které jim řízení projektu usnadní. Postupně tedy vznikly různé metody, jak projekty řídit - a s možností nasadit na tyto činnosti softwarové prostředky se celá situace výrazně zlepšila.

Programů pro správu a řízení projektů existuje velmi mnoho. Bývají často součástí firemních informačních systémů, ale máme i mnoho univerzálních programů. Většina má ale společné dvě věci: jde o proprietární produkty (často navíc dost drahé) a jejich použití je omezeno na systém Microsoft Windows.

Proprietární software je takový software, kde jeho autor upravuje licencí či jiným způsobem možnosti jeho používání. K takovému softwaru nejsou zpravidla k dispozici volně zdrojové kódy či v nich nelze svobodně dělat úpravy a výsledné dílo distribuovat. Takový software obvykle spadá do kategorie komerčního softwaru, který jeho autor prodává. Podle Wikipedie.

V oblasti svobodného softwaru postupně vznikají programy, které uvedenými nedostatky netrpí. Jedním z nich je GanttProject. Je napsán v Javě, je tedy použitelný všude, kde je k dispozici prostředí pro běh programů v tomto jazyce (GNU/Linux, Microsoft Windows, Solaris, Mac OS X apod.). Je potřeba verze Javy 1.4.2 nebo novější. Pro základní vyzkoušení ani není potřeba program stahovat, lze ho spustit přímo přes Java Web Start (je plně funkční, postrádá pouze některé importní a exportní funkce).

Java web start je technologie umožňující spouštět programy napsané v Javě přímo v prostředí webového prohlíže. Informace výrobce, anglická Wikipedia.

Co se týká licencování, samotný program je poskytován pod GNU GPL (verze 2 a novější). Využívá však některé komponenty, které mají jiné licence. Autoři se domnívají, že je takové použití v pořádku. Nicméně nepanuje obecná shoda, zda je například Apache License kompatibilní s licencí GPL 2 (Apache Software Foundation se domnívá, že ano, kdežto Free Software Foundation má opačný názor, přestože u GPL 3 kompatibilitu potvrzuje).

GanttProject ukládá svá data do XML souborů. Základním způsobem je místní uložení, nicméně umí data publikovat také na vzdálený server (a otevírat je odtamtud) protokoly WebDAV a FTP. Program je přeložen do řady jazyků včetně češtiny, byť se použitá terminologie mírně rozchází s názvoslovím obvykle používaným v české praxi řízení projektů (což je však i záležitostí jiných programů, takže to na druhou stranu může být přínosné).

Možnosti programu

GanttProject podporuje všechny základní funkce pro řízení projektů. Tedy vytvářet (upravovat, odstraňovat) činnosti v projektu, nastavovat mezi nimi závislosti, alokovat pro ně zdroje, sledovat plnění, kontrolovat spotřebu zdrojů a případná přetížení atd.

Program má (kromě již zmíněného ukládání na server) schopnost exportovat data do různých formátů (HTML, PDF, CSV, obrázky atd.) a z některých formátů také importovat. Důležitou kategorií je import a export formátů programu Microsoft Project - této oblasti budou věnovány samostatné odstavce na konci článku.

Práce s programem GanttProject

Základní pohled (první karta GUI, označená Gantt) vypadá tak, že v levé části je seznam činností (přesněji řečeno strom, protože jednotlivé činnosti se mohou ještě dále dělit) s časovým vymezením. Pravou část potom zabírá Ganttův diagram, ve kterém lze pozorovat aktuální stav projektu.

Ganttův diagram (který dal ostatně jméno i programu GanttProject) je grafický způsob znázornění činností v projektu a jejich plnění. Umožňuje snadno sledovat plnění vzhledem k plánu, může zobrazovat (a v případě programu GanttProject také zobrazuje) i závislosti mezi činnostmi.

V tomto zobrazení se sestavuje plán projektu. Vlevo vytváříme činnosti (přes funkce z nabídky na horní liště, na panelu nástrojů nebo v kontextové nabídce), upravujeme je, měníme jejich hierarii atd. Vše funguje téměř dokonale, je tu pouze malá chybka ve vykreslování názvu činnosti (je zkrácen, i když je místa dost - správně se překreslí až později).

Než však začneme s přidáváním činností, je dobré si připravit dostupné zdroje - lze tak učinit na kartě s nepřekvapivým názvem Zdroje. Bohužel, tady GanttProject vykazuje dvě zásadní nedokonalosti. První spočívá v tom, že podporuje jen lidské zdroje (nebo obdobné), ne však spotřebu materiálu, služby s náklady "za použití" apod. To je velmi nepříjemné, protože to dost komplikuje použití programu pro takové projekty, kde je to potřeba. Například pro vývoj softwaru by to ale nemuselo až tolik vadit. Na obrázku je pohled na přehled zdrojů (obsahuje i indikaci přetížení zdroje).

Obrázek: 1.jpg

Přehled zdrojů pro projekt

Druhou komplikací je poněkud složité definování rolí zdrojů. Například stejný člověk bude vystupovat jednou jako analytik, podruhé jako kodér, potřetí jako tester. Jenže tohle nikde nejde nastavit. Při vytváření projektu si lze sice zvolit, že se použije šablona "Vývoj softwaru", kde jsou některé role nadefinované, tím to ale končí. Kdo by si chtěl role přidat, musí vstoupit do nastavení programu a tam si role definovat (existuje i možnost importovat je z jiného projektu). Nepříjemné je však to, že k nim nevede cesta přímo od správy zdrojů, takže to někdy znamená zbytečné klikání navíc (kromě toho to někdo nemusí bez návodu najít).

Máme-li připraveny zdroje, můžeme plánovat činnosti (zde nazývané "Úkoly"). U každé činnosti lze alokovat zdroje dle libosti. Program nijak nehlásí přetížení zdroje, takže se ho hned nedozvíme (lze ale zjistit - viz dále). Činnostem lze nastavovat i další vlastnosti včetně uživatelsky definovaných. Plánovaný začátek a konec činnosti, ale stejně tak i plnění, lze měnit nejen ve vlastnostech činnosti, ale i přímo v diagramu (intuitivně kurzorem myši). Obrázek znázorňuje sestavený projekt.

Obrázek: 2.jpg

Ganttův diagram projektu

Později (při běhu projektu) lze v činnostech aktualizovat aktuální plnění (v procentech) a sledovat v diagramu, jak se vyvíjí vzhledem k plánu. Činnosti mohou být označeny též za milníky (důležité body oddělující různé etapy projektu) - pak se zobrazují bodově, nikoli jako pás. Nenápadným tlačítkem na liště nástrojů vpravo lze zapnout zobrazení kritické cesty. Činnosti patřící do kritické cesty budou zvýrazněny vzorkem.

Obrázek: 3.jpg

Zobrazení kritické cesty

Metoda kritické cesty (CPM, Critical Path Method) je způsob, jak odhalit činnosti, které nesmějí trvat déle, než je naplánováno (pokud budou trvat déle, nestihne se celý projekt v plánovaném termínu). V grafické reprezentaci kritické cesty jsou tyto činnosti vidět na první pohled.

Do výčtu funkcí programu patří ještě diagram PERT. Jeho zobrazení je volitelné (ve výchozí podobě není zobrazen - lze zapnout přes menu) a nachází se na třetí kartě (označené "PERT"). Nejde ovšem o plnohodnotný PERT, jen o jeho napodobení. Činnosti se zobrazují jako obdélníky obsahující důležité informace, mezi jednotlivými činnostmi jsou v podobě šipek zobrazeny závislosti. Graf lze snadno přeuspořádávat po ploše, aby byl přehlednější.

Obrázek: 4.jpg

Diagram PERT

PERT (Program Evaluation and Review Technique) je metoda výpočtu odhadovaného vývoje projektu. Pracuje s optimistickou, realistickou a pesimistickou prognózou každé činnosti. S využitím teorie pravděpodobnosti pak lze vypočítat pravděpodobnou dobu trvání projektu a jeho rozptyl, totéž i pro začátky a konce činností. Na základě toho lze plánovat projekt jako celek a také odhalovat činnosti, které jsou z pohledu časového plánu nejkritičtější. Plnohodnotný diagram PERT potom zobrazuje zadávané a vypočítané údaje, případně též s vizuálním (např. barevným) rozlišením kritičnosti činností.

Interoperabilita s programem Microsoft Project

K řízení projektů se v praxi velmi často používá program Microsoft Project (v poslední verzi celým názvem Microsoft Office Project). Pro spolupráci s lidmi, kteří s tímto programem pracují, je proto důležité, aby fungovala výměna dat mezi tímto programem a jinými programy, tedy v tomto případě programem GanttProject. Tvůrci se podporou spolupráce chlubí, takže je na čase ověřit, jak to doopravdy funguje. Následující zkušenost se bude týkat aktuální verze programu, tedy Microsoft Office Project 2007.

Nejdřív import - například přijde soubor s projektem od někoho, kdo používá Microsoft Project. Cílem bude ho dostat do programu GanttProject. Můžeme se setkat se třemi formáty dat - jednak s nativním formátem verze 2007, dále s formátem pro starší verze (XP a 2003) a pak s formátem založeném na XML. V původním programu vypadá vytvořený projekt tak, jak jej vidíte na obrázku.

Obrázek: 5.jpg

Projekt vytvořený v Microsoft Project

Nyní jsem ho tedy uložil ve třech zmíněných formátech a předložil programu GanttProject. Pokus o otevření formátu verze 2007 dopadl tragicky - viz obrázek níže. Nejhorší na tom je, že ani není vidět, co se vlastně stalo. Tak takto by hlášení chyby vypadat nemělo - výpis zásobníku uživatele nezajímá (ten by měl skončit v logu), program by měl chybu ohlásit srozumitelným způsobem (to se týká i jiných takových případů - tento je však nejděsivější). Toto tedy nefunguje.

Obrázek: 6.jpg

Výsledek pokusu o import souboru z Microsoft Project

Druhá v pořadí je starší verze. Tu program hladce načte a zobrazí. Jenže už při zběžném pohledu do diagramu tam zjevně něco chybí. Levá část pak ukazuje, co se stalo. Nějakým způsobem se "upravily" údaje o začátcích a koncích činností. Kromě toho zmizely i závislosti mezi činnostmi. Ani toto tedy nelze považovat za uspokojivé.

Obrázek: 7.jpg

Výsledek importu ze souboru Microsoft Project XP-2003

Zbývá už jen třetí formát - XML. Výsledek pokusu o načtení je ještě horší než v prvním případě. Po otevření souboru to chvíli pracuje (soudě podle aktivity disku) a dál už se nic neděje. Dialog pro import zůstane trčet na obrazovce a nereaguje na další podněty. Zřejmě došlo k nějaké výjimce a ta byla nevhodně odchycena nebo "probublala" až nahoru do hlavní smyčky.

Ohledně importu je to bohužel jasné - nefunguje. Do určité míry lze importovat soubory ze starších verzí programu Microsoft Project, ale i tam dojde ke ztrátě informací. Podívejme se tedy na export. Tady jsou k dispozici dva formáty, konkrétně MPX a XML, oba bez uvedení verze, pro kterou jsou určeny.

Export jako takový proběhne hladce. Otevření v programu Microsoft Project už bohužel nikoli. Při otevírání souboru MPX program chrlí chybová hlášení jak na běžícím pásu.

Obrázek: 8.jpg

Chybové hlášení při pokusu načíst vyexportovaný soubor do Microsoft Project

České znaky se nezpracují správně, nicméně projekt i přes hlášené chyby vypadá téměř tak, jak byl vyexportován. Tento postup je tedy v zásadě použitelný, bude však každopádně vyžadovat důkladnou kontrolu toho, zda hodnoty dávají smysl. Pro produkční nasazení je to ale příliš riskantní.

Obrázek: 9.jpg

Výsledek načtení vyexportovaného souboru do Microsoft Project

Formát XML se opět paradoxně projevil jako horší. České znaky sice prošly hladce, ale vlastní projektová data jsou viditelně chybná. Z běžných činností to udělalo milníky apod. Microsoft Project při otevírání neohlásil žádné chyby. Těžko říct, kde je chyba - zřejmě bude částečně v exportu z programu GanttProject, ale částečně i v importu do Microsoft Project. Proč?

Na jednu stranu totiž GanttProject neexportuje správně naplánovanou práci, současně ale Microsoft Project chybně převede na milník i to, co jím jednoznačně není. Uvedená fakta lze ověřit porovnáním chování s popisem uvedeným v XML schématu a především v dokumentaci k tomuto formátu.

Obrázek: 10.jpg

Výsledek načtení vyexportovaného XML souboru do Microsoft Project

Závěrečný pohled

GanttProject je program, který vypadá velmi nadějně. Již dnes je dobře použitelný pro řízení jednoduchých projektů. Bohužel mu citelně chybí některé funkce, zejména pro sledování nákladů (zde je zatím podpora nulová) a také možnost pracovat i s jinými zdroji, než je lidská práce.

Slibná možnost výměny dat s často používaným programem Microsoft Project se bohužel v praxi zatím ukazuje jako velmi špatně použitelná. Pokud by vývojáři zapracovali i na tomto (i když to není zrovna jednoduchá záležitost), výrazně by to programu GanttProject pomohlo v použitelnosti k nasazení v praxi.

Vývojáři programu GanttProject vykročili správným směrem. Pokud ho i nadále udrží, je docela pravděpodobné, že by v budoucnu mohli aplikaci dovést do stavu, kdy bude způsobilá pro reálné použití ve firemním prostředí.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

GanttProject: Software pro řízení projektů
majkro 18. 02. 2008, 13:13:40
Odpovědět  Odkaz 
Bohuzel na webu vyrobce nefunguje odkaz pro stazeni linuxovych balicku :( Pokud ma nekdo na zkousku .deb je mozne ho nekam dat?
Re:GanttProject: Software pro řízení projektů
oja 21. 02. 2008, 10:00:10
Odpovědět  Odkaz 
Je to JAVA aplikace, takze staci stahnout ten zip, nekam rozbalit a spustit pomoci .sh skriptu, co tam je. Predpoklada to nainstalovanou JAVU, nejlepe 1.6.x
GanttProject: časová osa v týdnech
Vlastislav Božek 3. 03. 2009, 17:11:40
Odpovědět  Odkaz 
Dobrý den, lze přepnout časovou osu na týdny (ne po dnech)?
Děkuji.
GanttProject: Software pro řízení projektů
Jana 16. 10. 2012, 13:50:23
Odpovědět  Odkaz 
Já osobně bych mohla doporučit aplikaci od http://www.groupcamp.cz

- jedná se o software pro řízení projektů
- integrace s Google Apps a Google Kalendářem
- funguje s iPhone, Android Smartphone a tablety

a navíc je samozřejmě možné si stáhnout zkušební verzi zdarma
Lukáš Jelínek Re: GanttProject: Software pro řízení projektů
Lukáš Jelínek 16. 10. 2012, 15:22:16
Odpovědět  Odkaz 
To ale není samotný software, nýbrž služba (SaaS), jako třeba Google Apps nebo Zoho (o tom jsem tu kdysi psal seriál: http://www.linuxexpres.cz/software/webove-aplikace-zoho).

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře, podniká v oblasti IT a zároveň pracuje v týmu projektu Turris. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.


 • Distribuce: Debian, Kubuntu, Linux Mint
 • Grafické prostředí: KDE

| proč linux | blogPublic Relations

Bezpečné zálohování a spolehlivá obnova dat jsou odpovědí na všudypřítomnou hrozbu ransomwaru

VeeamUž to tak vypadá, že ransomware ze světa nezmizí, a organizace se tomu musí přizpůsobit, aby dokázaly tuto hrozbu přežít a zajistit odolnost svého podnikání vůči jejím dopadům. Na ransom­ware se musíme přestat dívat jako na náhodnou událost, ale vnímat ji jako stále přítomnou hrozbu, kdy už není otázka, zda a kdy, ale jak často nás zasáhne.

Pokračování ...Public Relations

Jak se chránit před zranitelnostmi? MSP službou!

ZebraPočet softwarových zranitelností neustále roste – zatímco v roce 2021 bylo dle informací katalogu CVE zjištěno celkem 20 171 zranitelností, vloni došlo k dalšímu nárůstu na rekordních 25 277 případů. Navíc také roste jejich závažnost, a i v roce 2022 se zvýšil počet tzv. kritických zranitelností. Mezi nimi například proslulý Log4J.

Pokračování ...Public Relations

Průkopnická automatizovaná obrana pohyblivých cílů

SophosS tím, jak se prostředí kybernetických hrozeb stává stále složitějším, bezpečnostní týmy čelí rapidnímu nárůstu počtu hrozeb. Mnoho organizací se potýká s vysokým počtem výstrah a falešně pozitivních hlášení, což vede k neustálému úsilí o jejich vyřešení a zbytečnému zatěžování zdrojů a snižování účinnosti zabezpečení.

Pokračování ...