přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky

LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky

latex_matematika.jpg

Nemáte rádi takové ty klikací programy, ve kterých je těžké napsat matematické symboly a vzorce, programy, ve kterých se musíte více soustředit na vzhled než na obsah? Pojďte to zkusit se mnou jinak, použijeme k tomu nástroj k tomuto účelu stvořený, jmenuje se LaTeX.


Trocha motivace úvodem

LaTeX je nadstavba TeXu, což je systém umožňující profesionální sazbu především matematických a technických knih. To byla ta dobrá zpráva, ta špatná (pro některé uživatele) je ta, že se jedná o sadu maker, které psány v čistě textové podobě provedou požadované vysázení textu do pěkné knižní sazby. Jinými slovy, LaTeX je nevizuální, tzn. psát můžete ve svém oblíbeném textovém editoru a výsledek uvidíte až v okamžiku, kdy si necháte zdrojový soubor vysázet LaTeXem.

Samozřejmě existují také vizuální editory, které vám usnadní proces zadávání různých značek do textu. Jedním z nich je např. populární LyX.

Na druhou stranu, pokud jste se někdy setkali s nevizuálním způsobem vytváření něčeho, buď jste si to oblíbili, nebo prokleli. Já patřím k té první skupině uživatelů, a tak mi to nedělá problém. Výhoda nevizuálního editoru spočívá přinejmenším v tom, že se při psaní textu jednoduše netrápíte tím, jak bude vypadat výsledek. Proč? Protože výsledek uvidíte teprve až po jeho vysázení. ;-)

Co budete potřebovat? Funkční instalaci LaTeXu. Na Debian GNU/Linuxu to představuje balíček texlive a texlive-lang-czechslovak. Možná ještě několik dalších, ale to poznáte až v průběhu práce s programem. LaTeX není žádný drobek, a tak se svou velikostí vyrovná ostatním "kancelářským" programům, které si ostatně také servítky neberou.

Jakmile máte připravený zdrojový soubor (viz dále), provedete jeho převod (vysázení) do běžně používaného formátu PDF takto:

pdfcslatex jméno_souboru.tex

Pozor! V systému se také nachází nástroj pdflatex, který provádí to samé. Tento nástroj ovšem nepodporuje češtinu!

Výsledkem předchozího příkazu je soubor jméno_souboru.pdf. Pokud se však příkaz v nějakém bodu překladu zdrojového souboru zastaví, např. z důvodu syntaktické chyby, bude potřeba chybu nejprve odstranit a pak provést překlad do formátu PDF znovu. To bylo ve zkratce a doslova z rychlíku to nejdůležitější, co je k úspěšné práci s LaTeXem třeba. Pojďme se nyní rovnou podívat na zdrojový soubor.

Zdrojový soubor

Pro ukázku bude sloužit mnou vytvořený soubor, který používám při vytváření čtvrtletních písemek z matematiky. Soubor může na první pohled působit poněkud složitě (zejména pro začátečníka) a až příliš jednoduše pro pokročilého uživatele LaTeXu. Je však pravdou, že jsem ho vytvářel a vylepšoval postupně a také platí, že mi jako šablona slouží pro vytváření dalších a dalších písemek. Jinými slovy, pokud si dáte se šablonou trochu práce, v budoucnu se vám za to odmění rychlostí a jednoduchostí, s jakou budete písemné práce připravovat.

Ukázkový soubor písemka.tex si můžete stáhnout. Jeho vysázení do formátu PDF provedete pomocí výše zmiňovaného nástroje pdfcslatex, PDF soubor si můžete stáhnout také.

Písemka z matematikyPísemka z matematiky

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé části:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{ucs,czech}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\setlength{\topmargin}{-1in}
\setlength{\oddsidemargin}{-.25in}
\setlength{\textwidth}{17cm}
\setlength{\textheight}{27cm}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Toto je více či méně nutná hlavička, která nastavuje základní parametry dokumentu, použité kódování textu (utf8), okraje a přidává některé speciální matematické balíčky (amsmath a amssymb). Poslední příkaz říká, že tady začíná vlastní tělo dokumentu, podobně jako např. v jazyce HTML.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{center}
\textbf{4. písemná práce z~matematiky}
\end{center}\vspace{-3mm}
Jméno: \hfill Třída:\hspace*{1cm}\\[0.2cm]
\hspace*{\fill} \hspace{1cm} \textbf{A}  \hfill Datum:\hspace*{1cm}\\
\textbf{Zadání:}\\[-3mm]
\hrule\vspace{3mm}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Tohle je moje zřejmě zbytečně složitá hlavička stránky. Jednou jsem ji komplikovaně vytvořil a dál neměnil. Určitě to jde jednodušeji, ale takhle to alespoň vypadá jako tajná šifra.

Odřádkování se v LaTeXu provádí pomocí prázdného řádku, nebo k tomu můžete použít příkaz \\, za kterým může (nemusí) následovat velikost mezery zadaná nějakým způsobem, třeba v cm, mm či jinak. Povel \textbf sází tučné písmo a \hrule přidá vodorovnou čáru.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newcounter{uloha}
\setcounter{uloha}{1}
\newcommand{\priklad}{\noindent\theuloha\stepcounter{uloha})\ }
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Jediné vylepšení, které můj dokument obsahuje a které nyní může působit zbytečným dojmem. Vytvořil jsem si nový příkaz \priklad, pomocí kterého uvozuji každý příklad a který v podstatě dělá to samé, co klasické číslování řádků. Původně měl tento příkaz trochu větší opodstatnění, nyní alespoň jeho použití zpřehlední zdrojový kód dokumentu.

Dál už následují vlastní příklady ukončené příkazem \newpage pro vložení nové stránky, na které z počátku resetuji sčítač úloh. Dál je to stejné jako na první straně.

Trocha matematiky

Matematické výrazy se píší mezi značky dolaru $ a sází se speciálním písmem. Pokud uvedete na každé straně dolary dva $$, bude vzorec vysázen na samostatný řádek. Dál si uveďme několik příkladů, které se vám mohou hodit.

Následující příklady si můžete stáhnout v samostatném souboru pokus.tex nebo prohlédnout výstup v souboru pokus.pdf.

Horní dolní index

$x = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \ldots + a_n^2$$x = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \ldots + a_n^2$

$x = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \ldots + a_n^2$

Je přitom jedno, jestli napíšete a_1^2 nebo a^2_1. Mezery jsou nepovinné, LaTeX je nastavuje automaticky. Pokud je ovšem budete používat, zpřehledníte si tím čtení zdrojového souboru.

Zlomky a závorky

$\frac{a}{b} + \frac{1}{1 + \frac{b}{a}}$$\frac{a}{b} + \frac{1}{1 + \frac{b}{a}}$

$\frac{a}{b} + \frac{1}{1 + \frac{b}{a}}$

Vysázený zlomek je však příliš malý. I když by šlo nastavit jinak (např. pomocí \displaysize), později jsem se uchýlil k příkazu \dfrac z balíčku amsmath, který zlomky sází větší. Změna by byla následující a \dfrac i \frac je možno navzájem kombinovat.

$\dfrac{a}{b} + \dfrac{1}{1+\dfrac{b}{a}}$$\dfrac{a}{b} + \dfrac{1}{1+\dfrac{b}{a}}$

$\dfrac{a}{b} + \dfrac{1}{1+\dfrac{b}{a}}$

Závorky se pak dělají klasickým způsobem. V situaci, kdy ovšem potřebujete (zpravidla kvůli zlomku) větší závorku, použijte raději příkazy \left a \right.

$\left(\dfrac{x^\frac{2}{5}}{y^\frac{3}{2}}\right)^{-2}\cdot \dfrac{(y^{-1}x^{-2})^{-\frac{1}{2}}}{(xy^2)^\frac{1}{10}}$$\left(\dfrac{x^\frac{2}{5}}{y^\frac{3}{2}}\right)^{-2}\cdot \dfrac{(y^{-1}x^{-2})^{-\frac{1}{2}}}{(xy^2)^\frac{1}{10}}$

$\left(\dfrac{x^\frac{2}{5}}{y^\frac{3}{2}}\right)^{-2}\cdot \dfrac{(y^{-1}x^{-2})^{-\frac{1}{2}}}{(xy^2)^\frac{1}{10}}$

Také můžete použít příkaz \big a pro ještě větší závorky \Big.

$s_x=\sqrt{{\frac{1}{n}} \big [(x_1-\overline{x})^2 + (x_2-\overline{x})^2 +\ldots + (x_n-\overline{x})^2 \big ]}$$s_x=\sqrt{{\frac{1}{n}} \big [(x_1-\overline{x})^2 + (x_2-\overline{x})^2 +\ldots + (x_n-\overline{x})^2 \big ]}$

$s_x=\sqrt{{\frac{1}{n}} \big [(x_1-\overline{x})^2 + (x_2-\overline{x})^2 +\ldots + (x_n-\overline{x})^2 \big ]}$

Případně lze použít:

$s_x=\sqrt{{\frac{1}{n}} \Big [(x_1-\overline{x})^2 + (x_2-\overline{x})^2 +\ldots + (x_n-\overline{x})^2 \Big ]}$

Odmocniny

$\sqrt{v+5}-\sqrt{v^2-7}=0$$\sqrt{v+5}-\sqrt{v^2-7}=0$

$\sqrt{v+5}-\sqrt{v^2-7}=0$

N-tá odmocnina se pak provádí takto:

$\sqrt[3]{v+5}-\sqrt[2]{v^2-7}=0$$\sqrt[3]{v+5}-\sqrt[2]{v^2-7}=0$

$\sqrt[3]{v+5}-\sqrt[2]{v^2-7}=0$

Goniometrické funkce

Funkce sinus a cosinus jsou jasné, problém ovšem nastává s funkcemi tangens a cotangens. Proto ně jsem si nadefinoval vlastní nové příkazy:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newcommand\tg{\qopname\relax o{tg}}
\newcommand\cotg{\qopname\relax o{cotg}}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

...které dál používáme běžným způsobem.

$\dfrac{\tg{(-\frac{\pi}{4})} \cdot{\cotg{(-\frac{\pi}{4})}}} {\sin{(-\frac{3}{2}\pi)} \cdot \cos{(-4\pi)}}$$\dfrac{\tg{(-\frac{\pi}{4})} \cdot{\cotg{(-\frac{\pi}{4})}}} {\sin{(-\frac{3}{2}\pi)} \cdot \cos{(-4\pi)}}$

$\dfrac{\tg{(-\frac{\pi}{4})} \cdot{\cotg{(-\frac{\pi}{4})}}} {\sin{(-\frac{3}{2}\pi)} \cdot \cos{(-4\pi)}}$

Množiny

$x \in A, A \subset B \subseteq C \supset D \supseteq D \ni y$$x \in A, A \subset B \subseteq C \supset D \supseteq D \ni y$

$x \in A, A \subset B \subseteq C \supset D \supseteq D \ni y$

Pokud chcete odlišit označení množin od běžného textu, můžete k tomu také použít kaligrafické písmo, to vypadá takto:

$\mathcal{ABCD}$$\mathcal{ABCD}$

$\mathcal{ABCD}$

Řecká abeceda

Tady platí, že pokud víte, jak se to píše, pak to bude zřejmě umět i LaTeX.

$\alpha + \beta + \gamma + \delta +\psi + \eta + \pi + \sigma + \rho = \Omega + \Delta + \Pi$$\alpha + \beta + \gamma + \delta +\psi + \eta + \pi + \sigma + \rho = \Omega + \Delta + \Pi$

$\alpha + \beta + \gamma + \delta +\psi + \eta + \pi + \sigma + \rho = \Omega + \Delta + \Pi$

Takto bych mohl pokračovat ještě dlouho, ale zatím jsem toho o moc víc nepotřeboval, a tak zájemce o další matematické symboly odkážu na vyhledávač www.google.com nebo třeba návod LaTeX v kostce - matematika a LaTeX - matematika.

Písemky se píší jaksi lépe...

Z vlastní zkušeností vím, že nejhorší jsou právě začátky a nejtěžší je k něčemu se odhodlat. Jakmile překonáte tuto první fázi, vyzkoušíte několik příkladů a začnete LaTeX používat v běžné praxi, pak možná jako já uvidíte, že se jedná o mocný nástroj, který své místo najde i v dnešní době a třeba nejen v praxi učitele matematiky a jeho přípravách písemných prací.

Nahoru

Odkazy

Příspěvky

LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky
Michal 2. 06. 2009, 08:36:57
Odpovědět  Odkaz 
Skvělý článek, konečně budu umět v LaTeX něco ušmudlit za vzorce.
LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky
pivo 2. 06. 2009, 14:07:48
Odpovědět  Odkaz 
Dobré.
Ivan Bíbr Re:LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky
bibri 2. 06. 2009, 14:20:59
Odpovědět  Odkaz 
A hlavně hezké! Stačí porovnat obrázky s výstupy jiných aplikací....
pdfcslatex vs pdflatex
Petr 2. 06. 2009, 18:53:17
Odpovědět  Odkaz 
Pozor! Nástroj pdflatex taktéž podporuje češtinu! V texovském souboru je ovšem třeba psát
\usepackage[czech]{babel}
a nikoliv
\usepackage{czech}

Totéž platí pro cslatex vs latex.

Rozdíl je v tom, že (pdf)cslatex vytváří krásnější (tj. odpovídající správné české ruční sazbě) háčky nad písmeny (porovnejte např. ť, ď, Ř).
LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky
Prcek 2. 06. 2009, 19:26:18
Odpovědět  Odkaz 
LaTeX je jistě zajímavá věc pro sazbu matemtiky, ale myslím si, že výbornou konkurenci mu dělá OpenOffice Math, který nejen že podporuje psaní vzorců pomocí příkazů, ale pro začátečníka má i panel nástrojů, který je podobný Editoru rovnic z MS Office.
Miroslav Hrončok Re:LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky
Miro Hrončok 2. 06. 2009, 19:29:31
Odpovědět  Odkaz 
Naprosto nekonkuruje. Porovnejte výsledek.
Re:Re:LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky
Prcek 2. 06. 2009, 19:58:56
Odpovědět  Odkaz 
V čem nemá LaTeX konkurenci?
Martin Šín Re:Re:Re:LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky
Martin Šín 2. 06. 2009, 20:53:14
Odpovědět  Odkaz 
On ten výstup z LaTeXu je subjektivně hezčí. ;-) Jinak i v OO.org je možno zadávat vzorce přímým zápisem jakýchsi značek podobných těm z LaTeXu. No, zkuste LaTeX a uvidíte.. ;-)
Re:Re:Re:Re:LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky
Prcek 2. 06. 2009, 21:21:28
Odpovědět  Odkaz 
Já už LaTeX zkusil. Sice na Win, ale vytvořil jsem v něm za 4 roky používání několikset stránek a poměrně velké množství komplikovaných vzorců.

Proto si taky dovolím tvrdit, že OOo je pro jednoduché případy (jako je např. tvorba písemek) použitelnější.

Musím ale připustit, že tvorba delšího dokumentu s více vzorci je lepší v LaTeXu (OOo se při určitém množství vzorců hodně zpomalí).
Petr Šafařík Re:Re:Re:Re:Re:LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky
Peťoš 2. 06. 2009, 21:31:57
Odpovědět  Odkaz 
Rekl bych, ze to rozhodne neni pravda. Stačí trochu práce na nadefinování vlastního stylu, a pak již jen píšete text a výsledek je o řád reprezentativnější než z OOo pri investování stejného času na písemku. Navíc pri nadefinování stylu již se nemusím zabývat žádným přemýšlením nad formátováním, nebot jen dodam vlastní obsah. Vsechny písemky vypadají pekne a stejne pri minimu usili...
Re:Re:Re:Re:Re:Re:LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky
Prcek 3. 06. 2009, 08:21:21
Odpovědět  Odkaz 
Stejně jako je možné v TeXu definovat styly, je možné v OOo vytvořit šablonu a potom už je to taky jenom o dodání obsahu...

Ale každý ať si používá co mu vyhovuje víc.
Petr Šafařík Re:LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky
Peťoš 2. 06. 2009, 19:54:46
Odpovědět  Odkaz 
jediné, co může LaTeXu konkurovat, je opět jen a pouze LaTeX. Aspon zatim, ale bojim se, ze i na dlouho tomu tak bude...
LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky
Eki 2. 06. 2009, 20:36:50
Odpovědět  Odkaz 
Mozte mi poradit aky je postup pri tom konvertovani z .tex do .pdf ( v bodoch)
Dakujem
Petr Šafařík Re:LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky
Peťoš 2. 06. 2009, 20:50:14
Odpovědět  Odkaz 
napis do terminalu v adresari se zdrojovym souborem:
pdfcslatex jmeno_souboru.tex
a zmackni enter.
Musis mit predtim nainstalovany tex: obvykle je to tetex nebo texlive. Texlive je novejsi...
Martin Šín Re:LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky
Martin Šín 2. 06. 2009, 20:50:46
Odpovědět  Odkaz 
Jak jsem psal výše, v terminálu je třeba zadat: pdfcslatex jméno_souboru.tex a to je vše.
Vojtěch Trefný Re:LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky
Vojtěch Trefný 2. 06. 2009, 20:55:58
Odpovědět  Odkaz 
Buď pdfcslatexem, jak píše Peťoš, ale pokud "nechcete terminál", tak použijte nějaký speciální editor (např. Winefish), který na to má tlačítko :-)
Jiří Eischmann LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky
Jiří Eischmann 2. 06. 2009, 21:14:03
Odpovědět  Odkaz 
Něco mi to připomíná, už asi tuším, v čem naši učitelé matematiky sázeli učebnici :-)
Vojtěch Zeisek LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky - pohodlněji :-)
Vojtěch Zeisek 2. 06. 2009, 23:11:33
Odpovědět  Odkaz 
Já bych si dovolil doporučit program Kile (http://kile.sourceforge.net/). Je to skoro celé IDE, podobné zde dříve popisované Quantě Plus. Skvělý program usnadňující práci s LaTEXem, pomáhá s kódy, napovídá a vůbec celkem ulehčuje život. A ve spojení s KBibTEXem (http://www.unix-ag.uni-kl.de/~fischer/kbibtex/) pro práci s literaturou to je prostě paráda. :-)
online překlad
Pavel Dohnal 17. 06. 2009, 07:17:44
Odpovědět  Odkaz 
Ještě bych zmínil stránku http://tex.mendelu.cz Kde je možné přeložit texovský zdroják online.
LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky
Filip Dominec 17. 06. 2009, 22:14:48
Odpovědět  Odkaz 
A já si dovolím trochu reklamy na stránky FJFI, kde je uvedeno nejen, jak začít s LaTeXem podobně jako v tomto článku, ale i jeho rychlé používání z editoru Vim a návod na vkládání grafů z Gnuplotu: http://praktika.fjfi.cvut.cz/napln/tools/Dominec/

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz