přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Sadzba knihy v Scribuse: Príprava strán

Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů

Sadzba knihy v Scribuse: Príprava strán

scribus.jpg

V dnešnom pokračovaní seriálu o sadzbe knihy v Scribuse si ukážeme, ako si dokážete pripraviť šablóny strán vrátanie záhlavia, zápätia s prípadným vloženým číslovaním strán.


Pri sadzbe knihy musíte dodržať určité pravidlá, ako je titulná strana, druhá strana, vlastný text (s prípadným poďakovaním, obsahom), tiráž a pod. Pri tomto musíte brať do úvahy napríklad to, že titulná strana sa nečísluje (ale počíta sa do počtu strán), vo vlastnom texte možno budete chcieť použiť záhlavie, ktoré môže byť rôzne na rôznych stranách a pod.

Z týchto dôvodov je potrebné, aby ste si pred vlastným naliatim textu pripravili rôzne šablóny strán, aby sa vám potom pracovalo pohodlnejšie. Pri vlastnej príprave musíte, samozrejme, už vedieť, aký bude výsledný formát knihy a musíte mať predstavu o okrajoch. Pretože výpočet veľkosti okrajov môže byť rôzny podľa toho, akú knihu sádzate (pri poézii zrejme použijete iné okraje, ako pri beletrii), ponúka Scribus rôznu metodológiu výpočtu (Gutenberg, časopis, Fibonacci, zlaté pravidlo, deväť častí) s tým, že stačí, ak nastavíte vnútorný okraj a o ostatné výpočty sa postará Scribus. Okrem toho si môžete, pravdaže, nastaviť aj vlastné okraje. To, akým spôsobom sa pri jednotlivých spôsoboch počítajú okraje, už ponecháme na vaše preskúmanie a vyskúšanie.

Nastavenie rozmerov knihyNastavenie rozmerov knihy

Počas vytvárania nového dokumentu pri nastavovaní rozmeru strany môžete ihneď nastaviť, aby sa na stranu vložil textový rámec, ktorý bude zodpovedať vnútorným rozmerom. Pretože ideme sádzať knihu, kde bude na strane prevažne text, túto možnosť teraz využijeme a aby sme mohli nastaviť osobitne šablóny pre ľavé a pravé strany, dáme si ihneď vytvoriť dve strany.

Po vytvorení strán si teraz pripravíme šablóny strán so záhlavím a zápätím. Na toto môžete použiť skript zahlavie_zapatie.py:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

""" Vytvorenie záhlavia a zápätia nad a pod vybraným textovým rámcom.

(c) Július Pastierik 06 april 2009 (pastierik at inet.sk)

Skript je zverejnený pod licenciou GNU GPL

V záhlaví sa definuje:
  Veľkosť písma - preddefinovaná hodnota 8pt
  Vzdialenosť záhlavia od textu - preddefinovaná hodnota 12pt
  Podčiarknutie záhlavia (1/0) - preddefinovaná hodnota 1 (čiara sa vykreslí)
  
V zápätí sa definuje:
  Veľkosť písma - preddefinovaná hodnota 10pt
  Vzdialenosť zápätia od textu - preddefinovaná hodnota 24pt
  Nadčiarknutie zápätia (1/0) - preddefinovaná hodnota 0 (čiara sa nevykreslí)

"""

import sys

try:
  from scribus import *
except ImportError:
  print "Tento skript je určený iba pre Scribus."
  sys.exit(1)

import os

def main():
  userUnit = getUnit()
  setUnit(1)
  sel_count = selectionCount()

  if sel_count == 0:
    messageBox("legende.py",
        "Vyberte rámec pred a za ktorý sa má pridať záhlavie a zápätie a
potom spustite tento skript.",
        ICON_INFORMATION)
    sys.exit(1)

  x,y = getPosition()
  s,v = getSize()
  """ 1 pt je 0.3527 mm """  
  mmnapt = 0.3527

  """ Pre vkladanie parametrov textu """
  texte = getImageFile()
  image = os.path.basename(texte)

  """ Záhlavie """
  pismoZahlavia = int(valueDialog("Záhlavie", "Výška písma záhlavia","8"))
  
  if (pismoZahlavia > 0):
    vyzahl=1.2*mmnapt*(pismoZahlavia*1.2)
    vzdzahl=mmnapt*pismoZahlavia
    posunciary=0.2*vzdzahl
    vzdialenostZahlavia = int(valueDialog("Záhlavie", "Vzdialenosť záhlavia
od textu","12"))
    sirkaCiary = int(valueDialog("Záhlavie", "Čiara pod záhlavím
(1/0)?","1"))
    vvzahl=mmnapt*vzdialenostZahlavia
    a = createText(x,y-vvzahl-vzdzahl,s,vyzahl)
    insertText(image,0,a)
    setFontSize(pismoZahlavia,a)
    if (sirkaCiary > 0):
      t1 = createLine(x, y-vvzahl+posunciary, x+s, y-vvzahl+posunciary)
      setLineWidth(0.1, t1)
 
  """ Zápätie """
  pismoZapatia = int(valueDialog("Zápätie", "Výška písma zápätia","10"))
  
  if (pismoZapatia > 0):
    vyzapa=1.2*mmnapt*(pismoZapatia*1.2)
    vzdialenostZapatia = int(valueDialog("Zápätie", "Vzdialenosť zápätia od
textu","24"))
    sirkaCiary = int(valueDialog("Zápätie", "Čiara nad zápätím (1/0)?","0"))
    vvzapa=mmnapt*vzdialenostZapatia
    a = createText(x,y+v+vvzapa,s,vyzapa)
    insertText(image,0,a)
    setFontSize(pismoZapatia,a)
    if (sirkaCiary > 0):
      t1 = createLine(x, y+v+vvzapa, x+s, y+v+vvzapa)
      setLineWidth(0.1, t1)  
  
  setUnit(userUnit)

if __name__ == '__main__':
  main()

Zadanie veľkosti písma pre záhlavieZadanie veľkosti písma pre záhlavie

Odsadenie záhlavia od textuOdsadenie záhlavia od textu

Nastavenie kreslenia čiary pod záhlavímNastavenie kreslenia čiary pod záhlavím

Zadanie veľkosti písma pre zápätieZadanie veľkosti písma pre zápätie

Odsadenie zápätia od textuOdsadenie zápätia od textu

Nastavenie kreslenia čiary nad zápätímNastavenie kreslenia čiary nad zápätím

Pred spustením skriptu je potrebné označiť rámec, nad a pod ktorým chcete pripraviť textový rámec pre záhlavie a zápätie. Skript sa postupne opýta na veľkosť použitého písma v záhlaví (treba zadať celé číslo, ktoré udáva veľkosť v pt), odsadenie záhlavia (v pt), či chcete vykresliť pod záhlavím oddeľujúcu čiaru (1 – vykresliť, 0 – nevykresliť), veľkosť použitého písma v zápätí (v pt), odsadenie zápätia (v pt) a či chcete vykresliť nad zápätím oddeľujúcu čiaru (1 – vykresliť, 0 – nevykresliť).

Vložený rámec pre záhlavie a zápätieVložený rámec pre záhlavie a zápätie

Skript je robený tak, že v prípade, ak zadáte nulovú veľkosť písma, príslušná časť (záhlavie/zápätie) sa nepripraví. Teraz môžete do pripravených rámcov zadať napríklad číslo strany. To sa zadáva v editore textu („Story Editor“) cez menu Vložiť | Znak | Číslo strany (klávesová skratka [Ctrl+Alt+Shift+p]). Pozor, pri viac ako desaťstranových knihách musíte vložiť tento údaj dvakrát, pri viac ako stostranových knihách trikrát... (vo verzii 1.3.5 to už robiť nemusíte).

Vkladanie čísla stránVkladanie čísla strán

Pripravené číslovanie pre knihy do 999 stránPripravené číslovanie pre knihy do 999 strán

Upozorňujeme, že pri niektorých fontoch sa môže stať, že po vložení vlastného textu záhlavia a zápätia budete musieť manuálne rozšíriť šírku pripraveného rámca.

Zápätie s číslom stranyZápätie s číslom strany

Záhlavie po vložení textuZáhlavie po vložení textu

Záhlavie po manuálnej zmene šírkyZáhlavie po manuálnej zmene šírky

Po príprave strany je potrebné, aby ste si ju previedli na šablónu, čo urobíte cez menu Strana | Konvertovať na šablónu. Pri vlastnej konverzii zároveň musíte určiť, či je to strana ľavá alebo pravá. Takýmto spôsobom si môžete pripraviť ďalšie a ďalšie šablóny, pričom môžete využiť aj možnosť klonovania. V tomto prípade si cez menu Okná | Usporiadať strany otvorte okno „Usporiadať strany“, kde vidíte zoznam šablón. Po poklikaní na šablónu sa táto otvorí, čím ju môžete editovať, mazať či duplikovať. Možnosť duplikácie s následnou editáciou novej šablóny vlastne predstavuje spôsob jej klonovania.

Konverzia strany na šablónuKonverzia strany na šablónu

Teraz máte pripravené všetky náležitosti na to, aby ste do dokumentu naliali text a dokončili knihu. O tom si však budeme hovoriť nabudúce.

Nahoru

Příspěvky

pokročilé číslování stránek
František 9. 06. 2009, 11:19:36
Odpovědět  Odkaz 
Někdy potřebuji vyjmout stránku z číselné řady (fotografické přílohy, předmluvy, tiráž ...); Scribus však i při neuvedení číslování číselnou řadu inkrementuje. V jedné knize z anglosaského prostředí jsem viděl číslování předmluv a podobně římskými číslicemi a vlastního textu jinou číselnou řadou arabskými číslicemi, této konvence bylo užito i při odkazování v obsahu.

Umí Scribus řešit takovéto pokročilé požadavky? Našel jsem jen popsanou možnost jednoduchého vložení čísla stránky.
Re:pokročilé číslování stránek
Július Pastierik 9. 06. 2009, 16:48:03
Odpovědět  Odkaz 
Dá sa to, budem písať aj o tom, takže iba v stručnosti - Súbor - Nastavenia dokumentu - Sekcie - tam si rozdelíte knihu a každej sekcii môžete prideliť nezávislé číslovanie od ľubovoľného čísla.

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

Július Pastierik
Public Relations

QNAP QHora-301W - router pro softwarově definované sítě nové generace

QNAPPo­kud fir­my chtě­jí ak­cep­to­vat no­vou nor­mu prá­ce na dál­ku, mu­sí mo­der­ni­zo­vat svo­ji síť, aby pod­po­ro­va­la jak vy­so­ko­rych­lost­ní lo­kál­ní ře­še­ní po­k­rý­va­jí­cí ka­be­lo­vé a bez­drá­to­vé při­po­je­ní, tak i VPN pro rych­lé a bez­peč­né při­po­je­ní uži­va­te­lů na ví­ce mís­tech. QNAP těm­to po­ža­dav­kům vy­chá­zí vstříc svo­jí no­vin­kou QHora-301W.

Pokračování ...Public Relations

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

Pokračování ...


Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 21. August

Sayonara Player 1.5.1

Přehrávač, jak má být. Poslední dobou vývoj šlape


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. January

MuseScore 3

První aktualizace třetí řady notačního editoru MuseScore


Redakce

Redakce, 21. December

Pište pro LinuxEXPRES

Baví vás Linux? Pište o něm, není to nic těžkého. LinuxEXPRES hledá nové autory.


Všechny blogy »