Nepodařilo se připojit k serveru.
přejít na obsah přejít na navigaci

Linux E X P R E S, Google od března mění smluvní podmínky: Co z toho plyne pro uživatele?

Nepodařilo se připojit k serveru.

Google od března mění smluvní podmínky: Co z toho plyne pro uživatele?

google.png

Prvního března změní Google své Smluvní podmínky společnosti Google a Zásady ochrany osobních údajů. Dříve měla každá služba svoje vlastní pravidla a podmínky použití, nyní ale budou existovat pouze jedny společné. Největším důsledkem je možnost sdílení nasbíraných údajů o uživatelích mezi jednotlivými službami.


Prvního března změní Google své Smluvní podmínky společnosti Google a Zásady ochrany osobních údajů. Pro stručnost jsou označovány obě písemnosti dále jen jako „Podmínky“. V tomto článku se dozvíte o nejdůležitějších důsledcích nové úpravy pro používání služeb a softwaru od společnosti Google. Úplné přesné znění chystaných Podmínek naleznete na stránce Smluvních podmínek a stránce Zásad ochrany osobních údajů.

Aplikace Google Aplikace Google

Vztah softwaru od Googlu a Podmínek

Všechen software dodávaný Googlem úzce souvisí s internetovými službami Googlu, které upravují Podmínky. Navíc Podmínky upravují i používání samotných aplikací od Googlu. V praxi tedy Podmínky fungují jako obvyklá EULA smlouva s koncovým uživatelem. Podle Podmínek se k veškerému softwaru Googlu poskytuje pro každého osobní, celosvětově platná, bezplatná, nepřevoditelná a nevýhradní licence, jejímž výhradním účelem je umožnit spotřebiteli používat služby Googlu. Nabyvatel licence nesmí kopírovat jakoukoli část díla, pozměňovat dílo, distribuovat dílo, prodávat nebo pronajímat dílo, provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu (reverzní inženýring) a ani pokoušet se software extrahovat. Jinými slovy veškerý software Googlu spadá do kategorie freeware.

Podmínky nejsou uzavírány podle českého právního řádu. Český Autorský zákon v §66b toto licenční omezení vylučuje.

Tento právní postup komplikuje skutečnost, že Google místo výroby zbrusu nových výrobků často odvozuje svůj software ze stávajících open-source produktů. Pro ilustraci jádro originálního „vlajkového“ prohlížeče Google Chrome, zvané WebKit, původně vyvinula společnost Apple, která převzala kód z dřívějšího jádra KHTML pocházejícího od různých autorů podílejících se na projektu KDE. Později se při vývoji WebKitu angažovaly i Nokia, Google, Bitstream, Torch Mobile, Samsung, Igalia a další tvůrci. Ve výsledku se v Chromu nalézají části licencované jako BSD, MIT, LGPL 2.1, MPL/GPL/LGPL, Microsoft-PL...

Licence některých částí mohou být neslučitelné s ustanovením všeobecných obchodních podmínek. Konkrétně třeba produkt Chrome OS tvoří velký podíl kódu, který získal Google od jiných autorů pod licencí GPLv2. Pochopitelně Google není držitelem autorských práv k tomuto kódu. Licence GPLv2 zaručuje spotřebiteli značná práva, která Google musí respektovat. Přitom však některá ustanovení Podmínek nejsou slučitelná s GPLv2. Problém řeší Google uvolněním zdrojového kódu Chrome OS (obchodní název Chromium OS) podle požadavku GPLv2. Analogicky prohlížeči Chrome šířenému v nezdrojové formě sekunduje téměř ekvivalentní prohlížeč Chromium distribuovaný ve zdrojové formě. V podobných situacích jsou licence jednotlivých částí kódu pochopitelně nadřazeny Podmínkám. Popsaný princip zakotvují přímo Podmínky.

Část softwaru, který naše služby využívají, může být nabízena v rámci licence „open source“ (licence k otevřenému zdrojovému kódu), kterou vám poskytneme. Licence k otevřenému zdrojovému kódu může obsahovat ustanovení, která jsou některým ustanovením těchto smluvních podmínek výslovně nadřazena.

Základní smluvní podmínky

Podmínky jsou zveřejněny v mnoha jazykových mutacích, přičemž žádná jazyková mutace není označena jako prioritní. Domnívám se, že všechny překlady jsou ekvivalentní, a proto jsem studoval pouze vyhotovení v češtině.

Zájemce o služby a aplikace Googlu musí přistoupit k Podmínkám. Použitím služeb se uděluje konkludentní souhlas s Podmínkami. Nesouhlasíte-li s Podmínkami, nemůžete software a služby Googlu používat. Podmínky se mohou měnit a konkrétní služby mohou být ukončeny. Google se zavazuje změny avizovat předem. Podle Podmínek všechny případné spory rozhodují veřejné soudy v okresu Santa Clara (Kalifornie) v USA podle místního práva. Při oznámení o údajném porušení autorských práv se postupuje podle Digital Millennium Copyright Act, který se v mnoha oblastech podstatně rozchází s českými zvyklostmi. Na služby Googlu se neposkytuje záruka. Pokud je to možné, tak se Google vzdává veškeré odpovědnosti vůči klientům. V opačném případě jsou plnění omezena částkou, kterou klient za služby zaplatil. Při firemním použití nesou firmy určitou odpovědnost vůči Googlu.

Pokud služby používáte v zastoupení firmy, pak tato firma souhlasí s těmito podmínkami. Společnost Google, její pobočky, představitele, zástupce a zaměstnance ochráníte před a odškodníte za jakékoli nároky, soudní řízení a žaloby vyplývající nebo související s používáním služeb nebo porušením těchto smluvních podmínek včetně odpovědnosti a výdajů vzešlých z veškerých nároků, ztrát, náhrad škod, žalob, soudních řízení, rozsudků, výdajů za soudní řízení a nákladů na právní zastoupení.

Při práci dochází k odesílání dat a jejich ukládání na servery Googlu, které mohou být v třetí zemi. Licenci upravují práva k získanému obsahu následujícím způsobem: „poskytujete společnosti Google a subjektům, se kterými společnost Google spolupracuje, celosvětově platnou licenci k užití, hostování, uchovávání, reprodukování, upravení, vytvoření odvozených děl (například děl, jež jsou výsledkem překladu, přizpůsobení/adaptací či úprav provedených za účelem jeho lepšího fungování v rámci našich služeb), komunikaci, publikování, provozování a zobrazování na veřejnosti a distribuci takového obsahu. Práva, která touto licencí udělujete, jsou užita za účelem provozování, propagace a vylepšování stávajících služeb a vývoje nových služeb. Licence přetrvává i poté, co přestanete naše služby používat.“ Požadovaná licence může omezovat komerční využití služeb Googlu, protože podnikatel zpracovávající podklady od zákazníků nemusí být schopen poskytnout Googlu nutnou licenci. Pod Google spadá několik desítek veřejně známých služeb a Google možná diskrétně poskytuje další služby uzavřené klientele. Podmínky neobsahují taxativní výčet služeb Googlu. Vzhledem k rozmanitosti služeb je určení účelu licence značně široké a všechny možnosti použití licence jsou prakticky nepředvídatelné.

Foto: Rob Pongsajapan Foto: Rob Pongsajapan

Rizika spojená s poskytováním osobních údajů

Před vlastním popisem principů nakládání s osobními údaji zaručených v Podmínkách nejprve nastíním zásadní důležitost problematiky (zne)užití osobních údajů.

Schopnost odpovědně nakládat se svými osobními údaji by měla být považována za jeden z pilířů (nejen) počítačové gramotnosti. Vážné nežádoucí dopady nezodpovědného přístupu k vlastním osobních údajů jsou zjevné:

  • Vzhledem k povaze některých informací si přejeme, aby byly známé výhradně jen úzké skupině určitých lidí. Při nezodpovědném přístupu se tato choulostivá sdělení může dozvědět rodina, obchodní partneři nebo kdokoli jiný.

  • Lehkovážný postoj k osobním údajům může snadno vést k nevratnému zásahu do soukromí třetí osoby.

  • Pošetilé zveřejnění velkého množství zdánlivě neškodných informací výrazně zvyšuje riziko, že se subjekt stane obětí trestného činu. Například delikvent vystupující pod cizí identitou často vzbudí důvěru znalostí detailů o životě oběti, podle interiérové fotografie a termínu dovolené se vytipuje byt k vykradení, znalost vnitřních mechanismů komunikace ve firmě umožní naplánovat podvod...

U velkých internetových společností navíc vznikají nové, méně zřejmé důsledky, které vyplývají z objemu a různorodosti zpracovávání dat.

  • Rozdíl spočívá ve schopnosti identifikovat osobu, které se informace týká. Běžný provozovatel firemní prezentace, který sleduje provoz na stránce systémem Piwik, je schopen u konkrétního návštěvníka zjistit jen velmi vágní informace, které neumožňují návštěvníka ztotožnit s konkrétní osobou. Velká internetová společnost je často schopna určit konkrétní osobu podle databází týkajících se jiných služeb (např. přihlášení k e-mailu).

  • Pokročilými statistickými metodami vytěžování dat (data mining) lze automaticky s dostatečnou jistotou odvozovat i neposkytnuté informace.

  • Významní internetoví podnikatelé poskytují různé komponenty, které mohou webdesignéři umisťovat na stránky. Návštěvník webových stránek nemusí být schopen tyto prvky rozeznat nebo je jednoduše přehlédne. Ve výsledku může být pohyb po internetu monitorován, aniž si je toho sledovaný vůbec vědom.

Vždy je potřeba si předem ujasnit odpovědi na klíčové otázky. Jaké osobní údaje jsou požadovány? Jakým způsobem se se získanými informacemi zachází? Je získaná databáze osobních údajů propojována s dalšími databázemi? Mohu zjistit, které osobní údaje již zpracovatel zná? Existuje možnost odejmutí souhlasu se zpracováním osobních údajů? Zda a za jakým účelem jsou osobní údaje poskytovány dalším podnikatelům?

Nakládání s osobními údaji

Při své činnosti shromažďuje Google osobní údaje. Způsoby získávání osobních údajů popisují Podmínky. Google sbírá informace, aby mohl všem svým uživatelům poskytnout lepší služby, a používá je k jejich poskytování, udržování, ochraně a zlepšování, k vyvíjení nových služeb a k ochraně společnosti Google i jejích uživatelů. Google si výslovně vymiňuje právo spojovat údaje z databází svých různých služeb. Google se zavazuje, že při zobrazování reklam nebude spojovat cookies a anonymní identifikátory s citlivými údaji. Způsoby zpracování osobních údajů Podmínky dále neomezují ani blíže nekonkretizují účel zpracování.

V českém právu je citlivý údaj definován jako osobní údaj, který vypovídá o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů. Citlivý údaj je rovněž genetický údaj subjektu údajů a biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

Uživatel souhlasí s tím, že Google zpracovává osobní údaje prostřednictvím jiných společností. Při použití účtů Googlu ve firmách jsou vyjmenované údaje pracovníků přístupné i tzv. administrátorovy domény. V Podmínkách vyjmenované právní důvody mohou vyžadovat například zveřejnění osobních údajů. Google může takto postupovat již v okamžiku, kdy je v dobré víře přesvědčen o naplnění příslušných právních důvodů. To znamená, že Google nečeká například na soudní příkaz.

Zásadní změna se udála mírným přeformulováním jednoho souvětí a odstraněním čárky před slovem nebo. Aktuální Podmínky zmiňují možnost smazání osobních údajů uživatelem. Dále Podmínky nenabízí obvyklou možnost odejmutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Podmínky uvádějí: „Při používání služeb Googlu usilujeme v dobré víře o to, abychom vám poskytli přístup k vašim osobním údajům a umožnili vám je opravit, pokud jsou nesprávné, nebo je odstranit, pokud jejich zachování nevyžaduje zákon nebo oprávněné obchodní účely.“ Popisované chystané Podmínky zmiňují pouze možnost smazání nesprávných osobních údajů. O možnosti uživatele mazat správné osobní údaje se nové Podmínky nezmiňují. Podmínky uvádějí: „Pokud jsou tyto údaje nesprávné, snažíme se vám nabídnout možnost jejich rychlé aktualizace nebo vymazání, ledaže tyto údaje musíme uchovávat pro zákonné obchodní či právní účely.“

Pravidla týkající se osobních údajů se nevztahují na operační systém Chrome OS, prohlížeč Chrome, peněženku Wallet a knihovní aplikaci Google Books. Speciální úpravy pro tyto produkty, které budou platit po 1. 3. 2012, jsem nenašel.

Shrnutí

Google bude propojovat databáze jednotlivých služeb. Deklarovaný účel zpracování uživatelského obsahu a osobních údajů zůstává velmi široký. Možnosti nakládání s uživatelsky vloženým obsahem a osobními údajů nejsou omezeny přesným výčtem přípustných způsobů použití. Na smluvní vztahy se nevztahuje české právo.

Celkově jsou smluvní podmínky Googlu pro uživatele méně výhodné něž smluvní podmínky jedničky českého internetu společnosti Seznam. Na druhou stranu Podmínky vylučují obchodování s osobními údaji a podobné stěží akceptovatelné excesy, které známe ze smluvních podmínek některých provozovatelů online služeb.

Nahoru

(Jako ve škole)
Průměr: 2.00 | Hodnotilo: 8
 

Příspěvky

Google od března mění smluvní podmínky: Co z toho plyne pro uživatele?
Eduard 7. 02. 2012, 09:17:20
Odpovědět  Odkaz 
navrhuji, zrušit bankovní účty, zrušit emailové účty, zrušit telefoní účet, odhlásit plyn, elektriku, kanalizaci, odběr novin, zrušit radio, TV, prodat nemovitost odejít z pronájmu, vrátit pas, odevzdat zdravotní kartu, odhlásit se od smluvních doktorů. A nakonec odevzdat občanku a snad budete mít klid a nebudete muset řešit stále dokola "nakládání s osobníma údajama" .
Pokud nic z toho neučiníte tak Google je poslední hrozba které se bát ...
Google Analytics
tobik 7. 02. 2012, 12:59:11
Odpovědět  Odkaz 
Jak je to tedy s Google Analytics? Kdyz prihlasen do sveho Google uctu navstivim nejakou monitorovanou stranku, ma Google narok identifikovat me jako sveho uzivatele? Jinymi slovy sledovat moji stopu napric Internetem? O reklame je v clanku zmineno, ze se Google zavazuje nespojovat anonymni cookie s citlivymi udaji, plati toto i pro Analytics?
František Bártík Re: Google Analytics
František Bártík 7. 02. 2012, 13:15:59
Odpovědět  Odkaz 
Ano, to je princip propojování databází. Technologie sledování uživatele jsou v dokumentech Googlu označovány jako "pixelová značka".

Nové Zásady ochrany osobních údajů uvádějí : "Informace shromážděné ze souborů cookie a dalších technologií, jako jsou pixelové značky, využíváme k vylepšení uživatelského dojmu a celkové kvality našich služeb."

Definice pixelové značky podle Googlu je : "Pixelová značka je technologie umístěná na webových stránkách nebo v textu e-mailu za účelem měření aktivity na webových stránkách nebo při otevírání či zobrazování e-mailů. Často se používá v kombinaci se soubory cookie."
Re: Re: Google Analytics
tobik 7. 02. 2012, 13:51:37
Odpovědět  Odkaz 
V tom pripade by me ale zajimalo, proc Google na jednu stranu slibuje, ze nebude uzivatele sledovat pres reklamu, kdyz tak stejne bude cinit pres Analytics.
Jiří Nedavaška Google od března mění smluvní podmínky: Co z toho plyne pro uživatele?
Aksavaden 7. 02. 2012, 16:53:10
Odpovědět  Odkaz 
Ano mám možnost všechno zrušit a vrátit se do lesa, ale taky můžu chtít svobodu. Jde to vůbec?
Mám pocit, že jsme se do těch technologií a způsobu života tak zamotali, že není cesty zpět.
Jirka Vrba Google od března mění smluvní podmínky: Co z toho plyne pro uživatele?
baf 7. 02. 2012, 23:05:01
Odpovědět  Odkaz 
Spojení údajů byla jen otázka času, ale důsledky snad raději ani nechci domýšlet. Mobil s androidem, kde mám kontakty, kalenář, který zná moji polohu, google+ zná mé přátele a zájmy, adsense ví bankovní účet, google search ví co hledám, servíruje mi reklamy podle mých zájmů, zná moje fotografie kde detekuje osoby, ... Tak co by je ještě tak mohlo zajímat? Jak se zrovna tvářím?
Re: Google od března mění smluvní podmínky: Co z toho plyne pro uživatele?
Šílená kukačka 9. 02. 2012, 20:03:10
Odpovědět  Odkaz 
Není problém, nové Androidí telefony mají ve předu kamerku a systém (můžete) odemykat vaším obličejem.
Google od března mění smluvní podmínky: Co z toho plyne pro uživatele?
petr 8. 02. 2012, 18:12:28
Odpovědět  Odkaz 
No zajímá mě jestli ty samé podmínky platí i pro celý android a pokud mám v mobilu sms, foto, kontakty, které nic nemají s google účty tak jak s nimi může google zacházet/nezacházet?
Google od března mění smluvní podmínky: Co z toho plyne pro uživatele?
Levite 16. 08. 2012, 00:07:56
Odpovědět  Odkaz 
Osobně se googlu bojím a vytvářím si virtuální já na gmailu a facebooku, používám vpn(Cyber ghost), několik programů slibujících ochranu proti googlu, ale jsem si jist že to nemá smysl. jak již bylo napsáno ví o mě vše a můžou si s tím dělat cokoliv co budou chtít. Internet je svobodný stát, ve kterém se doufá na slušnost a spravedlnost. Jeho cílem je předání LIBOVOLNÉ informace která nikoho nepoškodí. NIKDO mi nebude zakazovat stahování, odesílání či modifikaci internetového obsahu, a to ani google. Alespoň že Anonymous dělají obhájce prostým uživatelům. A když né oni tak kdo? Škoda jen že nemůžou řídit satelity googlu a smazat jim pevné disky. Internet je to co spojuje všechny národy a rasy, a já nehodlám přihlížet tomu jak nastupuje cenzura, stoprocentní kontrola a omezení virtuálních svobod!

Přidat názor

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích a pravidlech najdete v nápovědě.
Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu rss 
 

Top články z OpenOffice.cz

František Bártík

Soustředím se na problémy, které vyžadují kreativní přístup anebo využití teoretických znalostí. Orientuji se na svobodná řešení a baví mě učit se nové věci. Neváhejte a oslovte mě s Vaším zajímavým pracovním zadáním.


  • Distribuce: debian a odvozená distra
  • Grafické prostředí: GNOME

| blogPublic Relations

Urychlování technologických inovací s úložištěm NAS uznávaným již 10 let

WDProduktová řada disků WD Red, které jsou speciálně určeny a optimalizovány pro využití v NAS zařízeních, slaví v letošním roce 10. výročí svého vzniku. To je příležitost, připomenout si, co disky WD Red, WD Red Pro a WD Red Plus umí a jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Pokračování ...


Nepodařilo se připojit k serveru.
Nepodařilo se připojit k serveru.

Public Relations

3Dconnexion zve na svůj stánek na veletrhu MSV 2022

3DconnexionNavštivte stánek 3Dconnexion během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a vyzkoušejte ergonomické nástroje pro práci s CAD/CAM. Na stánku na vás čeká mj. tombola o sadu SpaceMouse Enterprise Kit2 a také atraktivní slevový poukaz v hodnotě 20 % na nákup v e-shopu! Specialisté 3Dconnexion se na vás těší v pavilonu P na stánku 015 ve dnech 4.–7. 10. 2022.

Pokračování ...


Nepodařilo se připojit k serveru.

Redakční blog

Pavel Fric

Pavel Fric, 10. April

Zapojte se do tvorby distribuce Mageia

Podílejte se na vytváření balíčků pro Mageiu, dělejte, co je potřeba, staňte se baličem


Pavel Fric

Pavel Fric, 13. March

Lollypop

Lollypop je hudební přehrávač navržený, jak ukazuje jeho podoba, aby výborně zapadl do pracovního...


Pavel Fric

Pavel Fric, 26. February

QElectroTech

Kreslení elektrotechnických i jiných výkresů


Všechny blogy »

Nepodařilo se připojit k serveru.
Nepodařilo se připojit k serveru.